Dr. OSMAN LINDOV, dipl.ing.saobr.

Dobro dosli na zvanicnu web-stranicu Dr. Osman Lindov, redovnog profesora Univerziteta u Sarajevu 

CV -short

Osman Lindov rođen sam 16.03.1966. godine u Trnovu, BiH. Srednju tehničku školu, IV stepen sam završio u Sarajevu sa odličnim uspjehom. U 1985. godine, upisao sam Saobraćajni fakultet Univerziteta u Sarajevu i isti završio u toku 1990. godine. Juna, 1991. godine diplomirao sam na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa ocjenom deset. U septembru 1991, izabran sam za asistenta  - pripravnika na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Odslušao sam dio postdiplomskog studija na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u toku 1994. nastavio sam postdiplomski studij na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. U 1995. godini, izabran sam u zvanje asistenta Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu na predmetima: Javni gradski saobraćaj, Tehnologija drumskog transporta i Operaciona istraživanja u saobraćaju. Dana, 25.06.1998. godine, odbranio sam magistarski rad na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na temu: “Simulacioni modeli pri naletu motornog vozila na pješaka” pod mentorstvom Prof. dr. Kiso Fahrudina i time stekao zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti sigurnosti saobraćaja i transporta. Doktorsku disertaciju odbranio sam 24.05.2002. godine na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na temu: “Prilog izučavanju naleta motornog vozila na pješaka” pod mentorstvom Akademika Prof. dr. Josipa Božičevića, sveučilišnog profesora Sveučilišta iz Zagreba. Od 2014.sam u zvanju redovnog profesora na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije  Univerziteta u Sarajevu na predmetima: Sigurnost u cestovnom saobraćaju i Transport i okoliš. Izvodim nastavu na predmetima iz oblasti sigurnosti i okoliša u saobraćaju i transportu na I, II i III ciklusu studija Univerziteta u Sarajevu. Prodekan sam za nastavu  i rukovodilac Odsjeka za saobraćaj. Šef sam Katedre za sigurnost u saobraćaju i predsjednik Komisije Fakulteta za ekspertize saobraćajnih nezgoda. Autor sam tri univerzitetska udžbenika "Sigurnost u cestovnom saobraćaju", "Transport i okoliš" i "Saobraćajna kultura. Autor sam dvije knjige "Priručnik o poznavanju sigurnosti u saobraćaju na putevima u BiH", "Stručni i pravni dio projektovanja - oblast saobraćaj" i jedne monografije "Kazivanja o saobraćaju_Hronologija odabranih kazivanja u medijima, 2002-2012.". Autor sam pet skripti predavanja i vježbi. Publikovao sam preko 100 naučno – stručnih radova. Sudjelovao je u izradi preko 100 studija i projekata. Uradio sam preko 500 ekspertiza i elaborata. Posjedujem 17 Certifikata o osposobljenosti i učestvovanju u različitim oblastima saobraćaja i transporta. Rezenzirao sam preko 30 univerzitetskih udžbenika, knjiga i naučno-stručnih članaka. Bio sam u više desetina programskih odbora u zemlji i inostranstvu. Član sam u više Komisija iz oblasti saobraćaja i transporta u BiH. Predsjednik sam Udruženja inžinjera saobraćaja i komunikacija u BiH. Stalni sam član Hrvatskog znanstvenog društva za promet HZDP. Učestvovao sam i više EU projekta (TEMPUS, WB, EuroRAP, IPA, i dr.).

Pratite me na društvenim mrežama:

Moja Lokacija:

Zmaja od bosne